Kancelaria oferuje usługi w następującym zakresie:

PRAWO CYWILNE

 • negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie posiadania;
 • eksmisja;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • służebności;
 • księgi wieczyste i hipoteka;
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów;
 • błędy w sztuce lekarskiej;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • testamenty;
 • zachowek;
 • dział spadku.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwody;
 • separacje;
 • alimenty;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego między małżonkami;
 • zniesienie wspólności ustawowej między małżonkami;
 • pozbawienie, ograniczenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • odebranie dziecka;
 • ustalenie ojcostwa,zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • uznanie za zmarłego;
 • akta stanu cywilnego.

PRAWO KARNE

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym;
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego;
 • reprezentacja pokrzywdzonego, w tym sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia;
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie lub zatrzymanie;
 • sprawy o ułaskawienie.

PRAWO PRACY

 • nawiązanie umowy o pracę;
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
 • przywrócenie do pracy;
 • ustalenie sposobu ustania stosunku pracy;
 • mobbing;
 • wynagrodzenie za pracę i nadgodziny;
 • świadczenia odszkodowawcze.

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • prawo budowlane;
 • decyzje o warunkach zabudowy;
 • opłaty adiacenckie;
 • cudzoziemcy;
 • obywatelstwo;
 • pozwolenia, koncesje, zezwolenia;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych;
 • wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

PRAWO GOSPODARCZE

 • negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym;
 • rejestracja spółek;
 • postępowanie rejestrowe powództwa o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy;
 • powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy;
 • postępowania przeciwko członkom zarządu spółek ? art. 299 ksh;
 • wyłączenie wspólnika.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • skargi na czynność komornika;
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • wnioski o ogłoszenie upadłości;
 • zgłaszanie wierzytelności.

SPORY SĄDOWE

 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I REPRYWATYZACJA

 • nabywanie i zbywanie nieruchomości;
 • najem;
 • dzierżawa;
 • zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • umowy developerskie;
 • analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • wywłaszczenia;
 • grunty warszawskie;
 • reforma rolna;
 • nacjonalizacja przemysłu;
 • mienie zabużańskie.